PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN VĨNH TÚ                                                            Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

 

         KẾ HOẠCH HĐCM THÁNG 05 NĂM HỌC 2019-2020

       Phát động thi đua:  “Chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu”

 

- Duyệt kế hoạch  các lớp.

- Đón trẻ đến trường sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 theo hướng dẫn chỉ đạo của cấptrên .

- Cập nhật số liệu trẻ ngày đầu đến trường sau nghỉ dịch.

- Hội ý chuyên môn (T/phần: PHT, TTCM, TPCM).

- Kiểm tra vệ sinh các lớp; kiểm tra bếp ăn

- Chỉ đạo luyện tập trẻ tham dự Hội thi mỹ thuật do Phòng VHTT huyện tổ chức.

- Kiểm tra, dự các hoạt động.

- Làm các báo cáo gửi cáp trên (báo cáo định kỳ + số liệu trẻ)...

- Nộp tranh trẻ dự thi lên Phòng VHTT huyện  .

- Lao động làm cỏ, vệ sinh khuôn viên trường.

- Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên theo kế hoạch.

- Tập huấn chuyên đề GD phát triển TC-KNXH theo CV.

- Sinh hoạt chuyên môn .

- Tập hợp đánh giá chủ đề “ Giao thông”.

- Họp cơ quan cuối tháng.

                                                                                                Vĩnh Tú, ngày 02 tháng 05 năm 2020

           Duyệt kế hoạch                                                                                 Người lập kế hoạch

           HIỆU TRƯỞNG                                                                                 P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

             Võ Thị Chanh                                                                                   Nguyễn Thị Kim Anh

 

 

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN VĨNH TÚ                                                            Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

 

         KẾ HOẠCH HĐCM THÁNG 05 NĂM HỌC 2019-2020

       Phát động thi đua:  “Chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu”

 

- Duyệt kế hoạch  các lớp.

- Đón trẻ đến trường sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 theo hướng dẫn chỉ đạo của cấptrên .

- Cập nhật số liệu trẻ ngày đầu đến trường sau nghỉ dịch.

- Hội ý chuyên môn (T/phần: PHT, TTCM, TPCM).

- Kiểm tra vệ sinh các lớp; kiểm tra bếp ăn

- Chỉ đạo luyện tập trẻ tham dự Hội thi mỹ thuật do Phòng VHTT huyện tổ chức.

- Kiểm tra, dự các hoạt động.

- Làm các báo cáo gửi cáp trên (báo cáo định kỳ + số liệu trẻ)...

- Nộp tranh trẻ dự thi lên Phòng VHTT huyện  .

- Lao động làm cỏ, vệ sinh khuôn viên trường.

- Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên theo kế hoạch.

- Tập huấn chuyên đề GD phát triển TC-KNXH theo CV.

- Sinh hoạt chuyên môn .

- Tập hợp đánh giá chủ đề “ Giao thông”.

- Họp cơ quan cuối tháng.

                                                                                                Vĩnh Tú, ngày 02 tháng 05 năm 2020

           Duyệt kế hoạch                                                                                 Người lập kế hoạch

           HIỆU TRƯỞNG                                                                                 P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

             Võ Thị Chanh                                                                                   Nguyễn Thị Kim Anh